Pan Čeněk ví, že zodpovědné třídění odpadů má smysl. Třídíme ale v Jeseníku dostatečně dobře?

Jak správně třídit

Co prozradil rozbor směsných odpadů z černých popelnic v Jeseníku?
Dvě třetiny odpadů v nich skončily zbytečně!

Patří do směsného odpadu Nepatří do směsného odpadu

Co s odpady?

01

Předcházení
vzniku

Už při nákupu můžeme ovlivnit množství odpadů, které doma vznikají.

02

Opětovné
využití

Ne vše je nutné vyhazovat, některé věci můžeme znovu využít (např. zavařovací sklenice).

03

Třídění
a recyklace

Z vytříděných odpadů vznikají suroviny pro další výrobu.

Jak třídit
04

Energetické
využití

Odpady, které nejsou vhodné pro recyklaci, je možné využít pro získání tepla a elektřiny.

05

Odstranění

I přes naši veškerou snahu zbývá odpad, který není možné nijak využít. Takový odpad končí na skládkách.

Co všechno je nutné zajistit pro provoz odpadového hospodářství a jaké jsou náklady?

Osvěta a vzdělávaní

Osvěta a vzdělávaní

Celkové náklady na zajištění osvěty a vzdělávání činily v loňském roce 57 200 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 5 Kč.

Sběr a svoz tříděných odpadů

Sběr a svoz tříděných odpadů

Celkové náklady na sběr a svoz odděleně sbíraných využitelných složek odpadů činily loni 5 456 637 Kč (492 Kč/osobu). Po započítání odměny ze systému EKO-KOM jsou náklady na každého z nás v průměru 317 Kč.

Bioodpady a kompostárna

Bioodpady a kompostárna

Celkové náklady na zajištění sběru bioodpadů a provozu kompostárny činily v loňském roce 1 449 987 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 131 Kč.

Úklid veřejného prostranství

Úklid veřejného prostranství

Celkové náklady na zajištění čistoty veřejného prostranství a vysypávání odpadkových košů činily v loňském roce 1 693 965 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 153 Kč.

Administrativa

Administrativa

Celkové náklady spojené s administrativou odpadového hospodářství činily v loňském roce 425 200 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 38 Kč

Likvidace černých skládek

Likvidace černých skládek

Celkové náklady na likvidaci černých skládek činily v loňském roce 175 135 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 16 Kč.

Nakládání s nebezpečnými odpady

Nakládání s nebezpečnými odpady

Celkové náklady za sběr a svoz nebezpečných složek komunálních odpadů (včetně plateb za zneškodnění) činily v loňském roce 306 525 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 28 Kč.

Provoz sběrného dvora

Provoz sběrného dvora

Celkové náklady na provoz sběrných dvorů činily v loňském roce 3 028 343 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 273 Kč.

Objemné odpady

Objemné odpady

Celkové náklady na zajištění sběru a svozu objemných odpadů činily v loňském roce 129 736 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 12 Kč.

Směsné komunální odpady

Směsné komunální odpady

Vůbec nejnákladnější činností v odpadovém hospodářství je sběr a svoz směsných komunálních (zbytkových) odpadů. V loňském roce dosáhly náklady 4 233 232 Kč. Tedy na každého z nás to bylo v průměru 382 Kč.

Desatero správného třídiče

01

Zjisti, kde máš popelnice.

Každý, kdo chce správně hospodařit s odpadem, by měl vědět, kde má nejen běžné popelnice a kontejnery na směsný komunální odpad, ale také kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr, výkupnu druhotných surovin, lékárnu, kam lze odevzdat prošlé léky, a místa zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení.

02

Vytvoř si doma podmínky pro třídění odpadu.

Kromě běžného odpadkového koše na směsný odpad budete doma potřebovat ještě místo pro odkládání plastů, skla a papíru, apod. Použijte speciálně e členěné odpadkové koše nebo plastové tašky, klidně jen postavené do větší papírové krabice – podle vašich prostorových možností. Nejlepší je odpady roztřídit již v domácnosti!

03

Třiď plasty, šlapej PET.

PET lahve sešlápněte a vyhoďte do žlutých kontejnerů na plasty. Kromě PET lahví sem patří i další plastové obaly (kelímky, sáčky, lahvičky od saponátu apod.). Všechny plastové obaly, které třídíte, musí být důkladně vyprázdněny. Nemusíte ale vymývat kelímky od jogurtů a podobných potravin – postačí jejich obsah důkladně vyškrábnout.

04

Sklo vytřiď do zeleného a bílého kontejneru.

Skleněné lahve a sklenice řádně vytřiďte. Čiré sklo vhazujte do bílých kontejnerů a barevné sklo do těch zelených. Některé sklenice ale můžete využít opakovaně, např. k zavařování či uskladnění potravin.

05

Starý papír vytřiď do modrého kontejneru.

Papírový odpad patří do modrých kontejnerů na papír nebo do výkupny papíru. Další možností, kam odložit vytříděný papírový odpad, jsou školy, pokud soutěží ve sběru papíru. Papír objemných rozměrů (např. krabice od spotřebičů, nábytku, apod.) můžete odložit do sběrných dvorů.

06

Třiď i nebezpečný odpad
a elektrospotřebiče.

Nebezpečný odpad (barvy, lepidla, oleje, ředidla i nádoby jimi znečištěné) nepatří do běžných nádob na směsný odpad. Odneste ho do sběrných dvorů. Prošlé a nevyužívané léky můžete odevzdat v lékárnách. Vysloužilé baterie, akumulátory, elektrická a elektronická zařízení patří do míst zpětného odběru (sběrné dvory, prodejny elektro, sběrné boxy a nádoby).

07

Využívej sběrné dvory.

Sběrný dvůr je stálá sběrna, která slouží občanům především k odkládání nebezpečného a objemného odpadu, vznikajícího při běžném chodu domácností a odklízení zeleně ze zahrádek. Sběrné dvory zároveň fungují jako místa zpětného odběru elektrozařízení.

08

Nevyhazuj nic na zem, každý odpad někam patří.

V Jeseníku platí vyhláška, která přesně stanovuje, kam který druh odpadu správně patří.  Žádný odpad nesmí být ani odhozen mimo místa k tomu určená a už vůbec ne na zem! Nepokládejte pytle se smetím vedle nádoby na odpad, ale odneste je, až bude nádoba vyvezena. Objemný odpad nepokládejte vedle stanovišť kontejnerů, ale odvezte ho do sběrného dvora.

09

Snaž se vyhazovat co nejméně.

Už při nákupu myslete na to, že se každý obal stane odpadem. Dávejte přednost zboží v obalech, které můžete vytřídit do kontejneru na tříděný odpad. Pokud je to možné, využívejte obaly opakovaně (k zavařování, uchovávání potravin či drobných domácích potřeb, apod.), kupujte větší balení, nakupujte podle předem připraveného seznamu a noste si svou nákupní tašku.

10

Když si nevíš rady, zeptej se.

Přesné informace o třídění odpadů naleznete také na samotných barevných kontejnerech. S dotazem se můžete obrátit na odborníky prostřednictvím těchto stránek. Další odpovědi na nejčastější otázky kolem třídění a recyklace odpadů naleznete také na www.jaktridit.cz nebo www.samosebou.cz .